Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 Bajkowy Świat

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 Bajkowy Świat
ul. Szlenkierów 8 01-178 Warszawa
targeo
tel.22 632 11 31
Opis firmy i działalności:

Jesteśmy placówką oświatową działającą na terenie dzielnicy Wola od 1952 roku. Przedszkole nasze mieści się przy ulicy Szlenkierów 8. W 2001r. wśród rodziców, dzieci i personelu został rozpisany konkurs na nazwę naszej placówki. Było wiele propozycji, w drodze głosowania zwyciężyła nazwa „Bajkowy Świat”, a uchwałą nr.1875LXXX2002 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 27 czerwca 2002 r. nazwę tę zatwierdzono. Akt nadania nazwy dla przedszkola i nasze logo zdobią wejście do placówki.

Priorytetowym celem jaki sobie postawiliśmy jest likwidowanie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do osób niepełnosprawnych. Owocem naszych starań jest Uchwała Rady Dzielnicy Warszawa Wola Gminy Warszawa – Centrum z dnia 10 września 2002 r. nadająca naszej placówce status Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi.

„Bajkowy Świat” to 4 oddziały przedszkolne w tym 3 integracyjne. Dzieci zdrowe odgrywają rolę stymulującą dla niepełnosprawnych kolegów ucząc się tolerancji, szacunku do choroby i słabości innych kolegów. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich zajęciach na zasadzie dobrowolności a ich działania stymulowane są przez pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta.

Przedszkole oferuje dwa zajęcia dodatkowe dla wszystkich przedszkolaków tj. rytmika oraz naukę języka angileskiego. Raz w miesiącu zapraszamy rodziców z dziećmi na zajęcia o charakterze terapeutycznym. Są to zajęcia ruchowe z cyklem ćwiczeń z programu W.Sherbone oraz Artterapia – skupiona na umiejętności wyrażanie emocji poprzez pracę z materiałem plastycznym oraz muzykę i ruch.

Pedagodzy w swojej pracy wykorzystują nowatorskie metody aktywizujące dziecko takie jak: „Pedagogika Zabawy”, „Kineziologia Edukacyjna wg. Dennisona”, „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz, „Ruch rozwijający” bazujący na programie W. Sherbone, „Edukacja matematyczna” wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy muzykoterapii. Pragniemy, aby w naszym przedszkolu panowała rodzinna atmosfera, dlatego staramy się jak najczęściej włączać rodziców w życie naszej placówki. Zapraszamy ich na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz zajęcia otwarte, w czasie których bawią się wspólnie ze swoimi pociechami. Corocznie organizujemy przedstawienia rodzicielsko-nauczycielskie dla naszych przedszkolaków.

W całorocznej pracy nie zapominamy o potrzebach innych. Poprzez uczestnictwo w akcjach tj.: „Góra Grosza”, „Zbieranie nakrętek dla Ani”, oraz zbiórka zużytych baterii. Od roku 2001 prowadzimy na terenie przedszkola licytację „Medal za Serce” a dochód wpływa na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Z zakupionego sprzętu korzystają wszystkie dzieci, a my z satysfakcja patrzymy jak nasze starania wspomagają rozwój oraz zapewniają radość naszym podopiecznym. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dziecka niepełnosprawnego, chroni przed izolacją, kształtuje motywację i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają się poprzez działanie, są aktywne twórczo, uczą się dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. Praca w takiej placówce z tak wspaniałą nazwą „Bajkowy Świat” jest prawdziwą przyjemnością.

Produkty, usługi, marki:

Nasze grupy:

 • Krasnale
 • Sowy
 • Żabki
 • Biedronki

Ramowy rozkład dnia:

 • 6.30 – 8.45 - Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy samodzielne wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, praca w kącikach zainteresowań, zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.
 • 8.45 – 9.30 - Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.
 • 9.30 – 10.50 - Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.
 • 10.50 – 11.50 - Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali gimnastycznej.
 • 11.50 – 12.30 - Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych w grupach starszych
 • 12.30 – 14.15 - Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zajęcia indywidualne lub grupowe wg potrzeb.
 • 14.15 – 15.00 - Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.
 • 15.00 – 17.00 - Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna i grupowa, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału w grupach łączonych). Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych w tym z innymi dziećmi z różnych grup przedszkolnych. Integrację społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym).
 • 8.00 – 16.00 - W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Prowadzenie zajęć kierowanych wspierających wielokierunkową aktywność rozwojową dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, ruchu, śpiewu, muzyki, tańca, teatru, plastyki oraz rozbudzenie zainteresowań dziecka językiem nowożytnym i chęci poznawania innych kultur. W trosce o optymalny rozwój dzieci obowiązkiem nauczycieli jest prowadzenie indywidualnych obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości potrzeb rozwojowych wychowanków zgodnie z ich indywidualną linią rozwoju oraz systematyczne informowanie rodziców o postępach dzieci.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola w podstawie programowej nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Bardzo ważnym elementem jest zabawa samodzielna, a wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego, tym samym podstawy programowej.

Ilość odsłon: 143
Powrót: Wola > przedszkola