Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 432 Łączka Zajączka

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 432 Łączka Zajączka
ul. Kuniecka 8 03-522 Warszawa
targeo
tel.kom.511 177 270
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 432 jest Przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie, w budynku przy ul.Kunieckiej 8 w dzielnicy Targówek. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium  Oświaty w Warszawie.

Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Przedszkole organizuje i udziela rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący
 • objęcie pełną opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego;
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 432 w Warszawie:

 • 7.00-8.00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne
 • 8.00- 8.20  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne
 • 8.20-8.30  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 8.30-9.00 Śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • 9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego
 • 10.00-11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.       
 • 11.30-11.45 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu
 • 11.45-12.00 Obiad (II danie) ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • 12.00-12.15 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne
 • 12.15-13.45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • 13.45-14.00 Czynności porządkowe, mycie rąk
 • 14.00-14.30 Zupa i podwieczorek
 • 14.30-17.00 Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci
Ilość odsłon: 147