Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 391

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 391
ul. Czerniakowska 20A 00-714 Warszawa
targeo
tel.22 840 31 14
Opis firmy i działalności:

Przedszkole działa od 1984 roku. Od wielu lat jest przedszkolem ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Pielęgnujemy stworzone przez nas tradycje m.in: Dni Aktywności Twórczej, Klubik Malucha czyli zabawy z najmłodszymi dziećmi nie uczęszczającymi do przedszkola ( 2-4 latki),jesienny piknik integracyjny, czerwcowe pikniki rodzinne, spektakle Teatru Rodziców.

Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju kreatywności i zainteresowań dziecka - czemu sprzyjają m.in. praca metodą projektów, udział w różnych konkursach, wyjścia do muzeów,spacery i wycieczki.

Przedszkole 391 to budynek wolnostojący z czterema dużymi, słonecznymi salami zabaw, (przy każdej łazienka), sala gimnastyczna, gabinet logopedy i psychologa, sala do zajęć plastycznych, pokój do cichego odpoczynku- słuchania muzyki, bajek.

Bardzo dobre wyposażenie w pomoce do zabaw i zajęć dydaktycznych, ćwiczeń i zabaw ruchowych. Duży zielony ogród - trawa, drzewa, górka na sanki zimą, dwie piaskownice, mini - boisko, zabawki ogrodowe. Bardzo cenimy sobie dobrą współpracę z rodzicami.

Produkty, usługi, marki:

Przedszkole w szczególności realizuje poniższe cele:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacyjnych oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
 • przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumienia, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia i wyrabianie nawyków higienicznych,
 • przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych i rozwojowych możliwości,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do różnych sfer aktywności człowieka,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną, eksplorację otaczającej przyrody, elementów techniki stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
 • przyrodniczego i technicznego,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznania innych kultur,
 • nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wspierania procesów wychowawczych, wzmacniania więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, przekazywaniu informacji o postępach i zachowaniu dziecka, udzielanie porad, prowadzenie
 • konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
Ilość odsłon: 125
Powrót: Mokotów > przedszkola