Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 310 z Oddziałami Integracyjnymi

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 310 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Brożka Jana 17 01-451 Warszawa
targeo
tel.22 836 46 65
Opis firmy i działalności:

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym, wolnostojącym budynku, z dala od zgiełku miejskiego. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, w tym dwa oddziały  integracyjne. Posiadamy dobre warunki lokalowe: funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw,  bogatą bazę środków dydaktycznych oraz duży, zmodernizowany, zadrzewiony ogród przedszkolny wyposażony w dostosowane do wieku dzieci zabawki, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort przebywania na świeżym powietrzu a także sprzyja zabawom oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Dzieci mają do dyspozycji sale do zajęć wyposażone w nowoczesne meble, kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne, a także salę do terapii SI oraz gabinet logopedyczno-psychologiczny. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych do realizacji programów.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, otwartą na zmiany i poszukująca nowatorskich metod pracy a także posiadającą kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, terapeutę SI, psychologa. Nauczyciele dążą nieustannie do podnoszenia wiedzy w zakresie umiejętności wychowawczych, poznania technik radzenia sobie z agresją dzieci oraz komunikacji z rodzicami.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe między innymi ds.: integracji, ewaluacji, zdrowego żywienia, promocji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kadra pedagogiczna to zespól zaangażowanych i oddanych placówce ludzi, którzy znają specyfikę pracy z małymi dziećmi. Aktywnie realizują zadania przedszkola wykorzystując nowoczesne, aktywne metody nauczania, podejmują działania innowacyjne, monitorują efektywność własnej pracy, dokonują samooceny, pozyskują rodziców do efektywnego działania na rzecz placówki.

W każdej grupie realizowane są działania innowacyjne przyjęte do realizacji na dany rok szkolny. Ze względu na szybki postęp techniki oraz dostęp i zainteresowanie dzieci jej osiągnięciami w obecnej chwili każdy nauczyciel w  grupie ma możliwość korzystania podczas zajęć edukacyjnych z laptopa, rzutnika i ekranu, dysponujemy również tablicą interaktywną oraz  robocikiem edukacyjnym Photon Edu do zajęć pt. „Nauka kodowania i programowania w wychowaniu przedszkolnym”.

Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Poprzez umożliwianie dzieciom radosnej i spontanicznej zabawy i stosowanie różnorodnych nowatorskich propozycji edukacyjnych, takich jak: drama, pantomima, zabawa w teatr, opowieść ruchowa, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss, programy własne nauczycieli, wycieczki, rozwijanie działalności plastycznej, ceramicznej, dekoracyjnej oraz organizację stałych galerii prac dziecięcych zdobiących wnętrze przedszkola chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób.

Przedmiotem szczególnej dumy i troski, w którym odnosimy sukcesy jest praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Miarą zmian i przeobrażeń w dzisiejszej oświacie jest między innymi wyrównywanie szans poprzez integrację. Integracja oznacza wspólne wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o różnych potencjalnie możliwościach rozwojowych.

Pragniemy w przedszkolu kontynuować ideę integracji a także wspierać metodycznie i merytorycznie nauczycieli z przedszkoli ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym to podstawowe cele naszego przedszkola. Ważne jest, by dzieci mogły uczyć się samodzielności myślenia i wyciągania wniosków, zauważyły różnorodność postaw i charakterów, a przy tym budowały poczucie własnej wartości. Za miarę sukcesu naszych wysiłków uznamy, gdy nasi absolwenci i ich rodzice z żalem będą rozstawać się z naszym przedszkolem, zaś nasz absolwent osiągnie gotowość szkolną i będzie wkraczał w progi pierwszej klasy pełen zapału, optymizmu, otwartości i tolerancji na potrzeby innych.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 już od kilkunastu lat funkcjonują oddziały integracyjne, w których dzieci pełnosprawne tworzą grupę wraz z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dziećmi niesłyszącymi, słabosłyszącymi, niewidomymi, słabowidzącymi, z niepełnosprawnością ruchowa (w tym afazją), z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z autyzmem, (w tym zespołem Aspergera),
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program nauczania jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów.

W grupach integracyjnych oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego pracują pedagodzy specjalni (osoby, które ukończyły studia m.in. z surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki), których zadaniem, jest jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak najlepsza integracja dzieci oraz adaptacja do warunków przedszkola. Nad rozwojem dzieci czuwają dodatkowo zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta SI.

Za główny cel integracji przyjęto wychowanie w duchu wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji, zrozumienia inności i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. W oddziałach integracyjnych kadra zwraca szczególną uwagę na to, by traktować każde dziecko podmiotowo, podkreślając jego niepowtarzalność oraz bogactwo, jakie ze sobą niesie. Praca w grupie integracyjnej opiera się na przekonaniu, że nie ma dzieci lepszych i gorszych, a wspólna nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w ramach tej samej grupy jest podstawą do zbudowania nowego społeczeństwa.

Nasze przedszkole od kilku lat współpracuje z KSON, gdzie prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uczestnikami WTZ są dorosłe osoby niepełnosprawne . W ramach tej współpracy, jeden raz w miesiącu, uczestnicy WTZ wraz z opiekunami przychodzą do naszego przedszkola w celu  prowadzenia zajęć ceramicznych. Zajęcia te odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu. Uczestnikami są dzieci z grup integracyjnych,  które  razem z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi  lepią przedmioty z gliny.  Materiał jakim jest glina daje możliwość utworzenia konkretnego przedmiotu nawet dla osób bardzo mało sprawnych manualnie.  Dzieci mają możliwość  ozdobienia swoich wytworów według własnego pomysłu, a następnie wypala się je w piecu garncarskim. Gotowe prace dzieci mogą ofiarować najbliższym - rodzicom, dziadkom.  Kontakt z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi pozwoli dzieciom kształtować postawę szacunku dla drugiego człowieka, a dorosłym  osobom niepełnosprawnym przygotować się do życia w środowisku społecznym, rozwinie umiejętność komunikowania się oraz przyniesie poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.

Od wielu lat współpracujemy z Podstawową Szkołą Specjalną nr 147 . Przedstawiciele szkoły uczestniczą w Kiermaszu Szkół Podstawowych, organizowanym w naszym przedszkolu, dla rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną. Tradycją  jest uczestnictwo najstarszej grupy integracyjnej w organizowanych przez PSS 147 Olimpiadach Sportowych  Przedszkolaków i Imprezach Okolicznościowych  gdzie dzieci mogą wspólnie bawić się , poznawać swoje możliwości oraz uczyć się współpracy  w sportowej rywalizacji o zwycięstwo.

Produkty, usługi, marki:

Priorytety przedszkola:

  • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie jego potrzeb, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
  • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy
  • Partnerska, pełna wzajemnego zaufania i akceptacji współpraca z rodzicami
  • Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym

Integracja jest szansą dla każdego:

  • dla dzieci i ich rodziców, ponieważ integracja daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;
  • dla nauczycieli, ponieważ praca w oddziale integracyjnym sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;
  • dla środowiska lokalnego, gdyż integracja uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego społeczeństwa.

Uwzględniając dotychczasowy dorobek nauczycieli i ich osiągnięcia w procesie edukacyjnym oraz opierając się na pasjach i zainteresowaniach podopiecznych zespół nauczycielski będzie kontynuować i rozwijać:

  • edukację zdrowotną - uwzględniającą aktywność fizyczną oraz zdrowe żywienie dzieci, bowiem właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa najłatwiej ukształtować odpowiednie postawy, nawyki i przyzwyczajenia.
  • edukację przyrodniczo-ekologiczną, gdyż umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą oraz świadomość potrzeby ochrony środowiska należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat. Pragniemy rozwijać twórcze postawy dziecka, talenty i zainteresowania poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.
  • edukację regionalną, podczas której dziecko od najmłodszych lat poznaje, najbliższe środowisko, tradycje regionalne, zwyczaje i obrzędy, historię regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny. Pragniemy rozwijać u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
Godziny otwarcia:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 czynne jest w godzinach: 07.00-17.30

Ilość odsłon: 143
Powrót: Wola > przedszkola