Zgoda na pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i dostarczać informacje. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność

STARTWydarzeniaAktualnościDodaj firmęKonkursy

Wizytówka firmy: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 129 Raj na Skarpie

Kontakt: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 129 Raj na Skarpie
ul. Jazdów 10B 00-467 Warszawa
targeo
tel.22 628 28 43
Opis firmy i działalności:

Przedszkole Nr 129 (dawne 112, później 29, a początkowo w 1947r. - Nr 5 RTPD), nazwane przez rodziców i dzieci w 1994 roku Rajem na Skarpie jest zlokalizowane na Jazdowie w samym Centrum Warszawy w dzielnicy Śródmieście. Usytuowane jest na terenie o wysokiej randze historycznej - na Ujazdowie ulokował się gród książąt mazowieckich, tu znajdowała się rezydencja królów i tu mieścił się szpital ujazdowski, pierwszy lazaret przy koszarach Gwardii Pieszej Litewskiej w Zamku Ujazdowskim. Budynek , w którym mieści się przedszkole zaadoptowano z pomieszczeń, które w okresie międzywojennym pełniły funkcję mieszkań dla lekarzy szpitala ujazdowskiego. Otoczenie przedszkola zwiększa jego atrakcyjność ponieważ mimo, że znajduje się w samym centrum stolicy, jest oazą zieleni i spokoju, tak nietypowego dla wielkiego miasta.

Przedszkole ma ugruntowaną wysoką pozycję w rankingu placówek tego typu w kraju z racji stosowanych metod i form pracy z dziećmi. Rodzice ubiegający się o miejsce dla swojego dziecka w naszym przedszkolu uważają, że „jest ono jednym z najlepszych przedszkoli w Warszawie , placówką nieprzypadkową, która stwarza podopiecznym zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych możliwości warunki rozwoju”. Jest to również miejsce, gdzie sami rodzice czują się bardzo dobrze.

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek. W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju, tym samym jest zintegrowany z modelem edukacyjnym "Naturalna nauka języka".

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem założeń modelu edukacyjnego "Naturalna Nauka Języka", autorstwa Elżbiety Czerwińskiej-Klemke.

O skuteczności naszych działań decyduje zmniejszenie wymiaru pracy z całą grupą na korzyść pracy indywidualnej i zespołowej oraz organizacja miejsc do podejmowania różnych aktywności, w których dzieci mogą samodzielnie i twórczo działać.

Priorytetowym elementem dla nauczyciela jest edukacja poprzez język, w której jest on środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. Język ma być narzędziem umożliwiającym dzieciom porozumiewanie się, planowanie, działanie i prezentowanie pracy indywidualnej i zespołowej. To jednak nie wszystko. Dzieci powinny mieć stworzone okazje do zabaw językowych. Dzięki temu wyzwalamy w nich twórczą postawę wobec słowa. Twórcza i aktywna postawa wobec języka wyzwala zarówno chęć czytania jak i tworzenia opowieści, także w postaci książeczek obrazkowych lub obrazkowo-zdaniowych.

W proponowanym modelu pracy z dziećmi edukacja rozumiana jest jako swoista całość nie ograniczona ramami, choćby w postaci tzw. zajęć. Jest to dzień pracy i aktywności dziecka. Dzieci podejmują wielostronne aktywności, łącząc treści z różnych obszarów. Uczą się także poprzez odkrywanie i doświadczanie.

W codziennych działaniach edukacyjnych, nauczyciel realizujący założenia modelu Naturalna nauka języka, staje się obserwatorem, inspiratorem, organizatorem. W procesie edukacyjnym nauczyciel pełni także funkcję doradcy, który udziela wsparcia, subtelnej pomocy, bierze pod uwagę możliwości rozwojowe każdego dziecka w grupie. Jednocześnie zachęca dzieci do współdecydowania o tym, co je dotyczy.

Produkty, usługi, marki:

Wspieramy rozwój dziecka:

 • podążając za jego doświadczeniami edukacyjnymi,
 • uwzględniając jego indywidualne predyspozycje,
 • dostrzegając sposób reagowania na proponowane mu zadania.

Dążymy do tego, by dziecko:

 • posiadało zdolność skupienia uwagi przez określony czas,
 • rozwiązywanie zadań sprawiało mu przyjemność,
 • a porażki znosiło z nadzieją, że będzie lepiej, co m.in. będzie świadczyło o jego odporności emocjonalnej.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe lub indywidualne:

 • zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych
 • zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy  i jej nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci.
 • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia obejmują: sytuacje edukacyjne - zajęcia zespołowe lub indywidualne ze wsparciem nauczyciela oraz samodzielną pracę dziecka ze wsparciem nauczyciela - projektowane zadania uwzględniają indywidualny rozwój dziecka).
 • aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym
 • zajęcia umuzykalnienia
 • zajęcia języka angielskiego
 • oferujemy logopedyczną i psychologiczną pomoc dla dzieci.

Dbamy o to, aby dzieci po ukończeniu edukacji w naszym przedszkolu, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, osiągnęły następujące umiejętności:

 • wykazywały się aktywnością i sprawnością ruchową;
 • znały różne dyscypliny sportowe;
 • znały znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;
 • miały dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
 • miały dobrą koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową;
 • miały wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • potrafiły poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
 • wiedziały, co oznacza "zdrowy styl życia"
 • znały piramidę zdrowego żywienia i potrafiły zdrowo się odżywiać;
 • miały świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
 • dbały o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia.
 • informowały o swoich potrzebach;
 • rozpoznawały i szanowały potrzeby innych;
 • nazywały uczucia, wyrażały je w formie werbalnej i niewerbalnej;
 • radziły sobie w sytuacjach trudnych ;
 • świadomie podejmowały działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;
 • potrafiły dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;
 • były świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.
 • znały i rozumiały swoje prawa i prawa innych;
 • przestrzegały obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;
 • szanowały wspólne dobro;
 • stosowały formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;
 • samodzielnie nawiązywały kontakty z rówieśnikami;
 • współdziałały w grupie rówieśniczej;
 • potrafiły dokonać autoprezentacji;
 • chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;
 • rozwiązywały sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;
 • dostrzegały i szanowali wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno;
 • jasno wyrażały swoje poglądy;
 • były asertywne.
 • znały nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;
 • posiadały wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;
 • były wrażliwe na piękno i bogactwo otaczającego świata;
 • rozpoznawały i nazywały ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;
 • dostrzegały i rozumiały współzależności - równowaga biologiczna;
 • samodzielnie obserwowały, badały i eksperymentowały w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzowały swoje doświadczenia;
 • znały zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowały działania na rzecz środowiska i jego ochrony;
 • potrafiły porozumiewać się w języku polskim i angielskim;
 • posiadały bogaty zasób słownictwa, przekazywały swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;
 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadały się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażały życzenia, pytania, własne sądy i oceny;
 • dokonywały analizy i syntezy, porównywały, klasyfikowały na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;
 • posiadały zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • dokonywały operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyły w zakresie własnych możliwości, wyznaczały wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;
 • klasyfikowały przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;
 • określały i porównywały cechy jakościowe i ilościowe, formułowały wnioski, dostrzegały regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;
 • prawidłowo posługiwały się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreśliły w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • odwzorowywały i odtwarzały kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;
 • wykorzystywały zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, były kreatywne i twórcze;
 • chętnie podejmowały nowe zadania i doprowadzały je do końca.
Ilość odsłon: 113