Wizytówka firmy: ADWOKAT Anna Szydłowska Kancelaria Adwokacka

Kontakt: ADWOKAT Anna Szydłowska Kancelaria Adwokacka
targeo
ul. Obrońców 26 lok.403-927 Warszawa
tel.kom.790 778 888
Opis firmy i działalności:

Kancelaria dostarcza Klientom profesjonalną obsługę prawną, tworzy pisma procesowe, zgłębia umowy cywiloprawne oraz reprezentuje klientów przed sądami i innymi organami administracyjnymi.

Produkty, usługi, marki:

Prawo gospodarcze:

 • przygotowywania uchwał organów spółek
 • obsługi organów podmiotów gospodarczych w tym walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, działalność innych organów takich jak zarząd, rada nadzorcza
 • zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową
 • zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek łącznie z pełnym zastępstwem przed sądem rejestrowym- KRS
 • przygotowywania umów handlowych i kontraktów

Prawo cywilne:

 • z zakresu prawa lokalowego, eksmisji, dochodzenia odszkodowania od gminy
 • spadków i darowizn
 • odszkodowawczych – dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód i krzywd powstałych, np. z tytułu: naruszenia dóbr osobistych i danych osobowych, wypadków komunikacyjnych i pracowniczych, błędów medycznych, budowalnych (wad budynku), naruszenia tajemnicy bankowej, telekomunikacyjnej lub innej zawodowej, wadliwego wykonania lub niewykonania umów, dochodzimy roszczeń od Skarbu Państwa
 • dotyczących ochrony własności, posiadania i roszczeń z nimi związanych, zniesienia współwłasności
 • umów, procedur, regulaminów
 • o stwierdzenie zasiedzenia
 • ochrony na etapie postępowania egzekucyjnego (komornik), w ramach postępowań przeciwegzekucyjnych, zwolnienia spod egzekucji, skarg na czynności komornika
 • dotyczących gruntów, domów, mieszkań
 • dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym

Pomoc prawna dla cudzoziemców:

 • uzyskania statusu uchodźcy w Polsce
 • porad prawnych dla cudzoziemców
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów
 • legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce
 • zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
 • wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • reprezentowania cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski

Prawo karne:

 • reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary, w sprawach o wydanie wyroku łącznego
 • sporządzania wniosków o wznowienie postępowania karnego, próśb o ułaskawienie
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym
 • udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji

Prawo administracyjne:

 • procesu inwestycyjnego, prawa budowlanego
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • konstruowania wniosków, zażaleń, odwołań, skarg, skarg kasacyjnych
 • zagospodarowania przestrzennego
 • gospodarowania nieruchomościami

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • reprezentacji niepełnoletniego
 • rozwodu z orzeczeniem winy lub bez orzekania o winie
 • oraz prowadzenie postępowań w sprawie tzw. uprowadzenia rodzicielskiego” w oparciu o Konwencję haską sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 roku
 • władzy rodzicielskiej
 • alimentów, w tym podwyższenie / obniżenie
 • ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa
 • kontaktów z dzieckiem
 • separacji, w tym na zgodny wniosek stron
Powrót: Mokotów > kancelarie
| 232
 
budowadomowjednorodzinnych
Centrum Medycyny Sportowej
baner
WydarzeniaDodaj firmeKontaktOferty pracyRegulamin